Santa Cruz Suksa School Image Gallery

002พิธีเปิดกองลูกเสือปีการศึกษา2558( 03/06/2558)
005วันสุนทรภู่ กวีเอกไทย( 26/06/2558)
018บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (21/09/2558)
028เทศกาลพระคริสตสมภพ(24/12/2558)
017ฉลองวัด เทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์(13/09/2558)
036มิสซาปิดการศึกษา2558 (24/2/2559)
001พิธีมิซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2558( 28/05/2558)
035ปิดกองลูกเสือโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา (17/2/2559)
032กิจกรรมปัจฉิมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่3 (5-7/2/2559)
012สมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์(14/08/2558)
004พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2558( 06/06/2558)
006สมโภชนักบุญเปโตและเปาโล( 30/06/2558)
011สายใยรัก แม่ - ลูก โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา(11/08/2558)
022เข้าค่อยพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมชั้นปีที่ 1-3(16-18/11/2558)
038งานสังสรรค สารฝัน คุณพ่ออังแซม ครบ 60 ปี (25/3/2559)
009วันภาษาไทย ( 29/07/2558)
008ทัศนศึกษา3ศาสนาริมฝั่งเจ้าพระยา
010แห่เทียนวันเข้าพรรษาา( 1/07/2558)
016ฉลองศาสนนามโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ครบรอบ 60 ปี(11/09/2558)
024ลอยกระทง ซ.ศ.(25/11/2558)
030วันครู โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา (15/1/2559)
031รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา (29/1/2559)
019รับรางวัลการแข่งขันวิชาการและการแข่งขันกีฬา(2/11/2558)
015เข้าค่ายลูกเสือป.3(27/08/2558)
023ราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า(25/11/2558)
014เข้าค่ายลูกเสือป.2(26/08/2558)
026วันพ่อ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา(04/12/2558)
034รับเกรียรติบัตรเชิดชูคนดีศรีซางตาครูั้สศึกษา (12/2/2559)
029ค่ายอาสา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา(26-28/12/2558)
027เฟื่องฟ้าเกมส์ ซ.ศ.58(21/12/2558)
020เข้าค่อยพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (4-5/11/2558)
003ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2558( 06/06/2558)
037รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา2558 ปี (8-9/3/2559)
013เข้าค่ายลูกเสือป.1(25/08/2558)
033การแข่งกีฬาเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด (10-12/2/2559)
021เข้าค่อยพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6(9-11/11/2558)
025มอบรางวัลครูและนักเรียนการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(22/11/2558)
007สถาปนากองลูกเสือโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา( 1/07/2558)