ประวัติโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ประวัติโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชึ่งซึ่งเป็นกำลังของประเทศเพราะ หากพระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของประเทศเพราะจึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2497 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง มี ห้องเรียน สร้างบนเนื้อที่ 2 ไร่ 328 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2498 ใช้เวลาสร้าง 4 เดือน เปิดทำการสอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยมีนางลมัย รัตนไพบูลย์ เป็น ผู้จัดการและครูใหญ่ จำนวนนักเรียนเริ่มแรก 258 คน

เกียรติประวัติของโรงเรียน

พ.ศ. 2501   คุณพ่ออังแซล์ม   เสงี่ยม     ร่วมสมุห์ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุนิตย์   โรจน์รัตน์ 

เป็นผู้จัดการและนางสาวอัมพรกาญจนราช  ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่   แทนนางลมัย   รัตนไพบูลย์  และได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น    

พ.ศ. 2503        ขยายห้องเรียนเพิ่ม  4  ห้อง  และขอรับนักเรียนเพิ่มเป็น   620  คน

พ.ศ. 2504        ขยายห้องเรียนเป็น  18   ห้องเรียน  มีครู  22 คน  นักเรียน  694   คน

พ.ศ. 2505        ขยายห้องเรียนเป็น  20   ห้องเรียน  มีนักเรียนเพิ่มเป็น   860  คน

พ.ศ. 2506        ขยายห้องเรียนเป็น  22   ห้องเรียน

พ.ศ. 2507        ขยายห้องเรียนเป็น  27   ห้องเรียน  ก่อสร้างอาคารคอนกรีต   3  ชั้น  1 หลัง

พ.ศ. 2511  คุณพ่อ อังแซล์ม  เสงี่ยม       ร่วมสมุห์     ถึงแก่มรณภาพ  คุณพ่อยวง บุญเลิศเกตุพัตร   ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ และอนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  1  หลัง

พ.ศ. 2512        ขยายห้องเรียนเป็น  32   ห้องเรียน

พ.ศ. 2513        คุณพ่อซีลวีโน สนัด     วิจิตรวงศ์     ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

พ.ศ. 2515        คุณพ่อ ยอแซฟ  สังวาลย์    ศุระศรางค์    มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส

พ.ศ. 2516        คุณพ่อปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบตำแหน่งจากคุณพ่อยอแซฟ  สังวาลย์   ศุระศรางค์ 

พ.ศ. 2518        แต่งตั้งนางสาวบุญเรือน   เอี่ยมวนานนทชัย  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวอัมพร  กาญจนราช

พ.ศ. 2519        แต่งตั้งนางจงจิตต์   ชีพเป็นสุข   ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวบุญเรือน เอี่ยมวนานนทชัย

พ.ศ. 2520        นางจงจิตต์    ชีพเป็นสุข    ขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น   เซอร์แทแรส บุญรักษ์      หมั้นทรัพย์      ดำรงตำแหน่ง      ครูใหญ่ เซอร์โซฟีย์    รุจี  ธุถาวร       ดำรงตำแหน่ง      ผู้จัดการ

พ.ศ. 2522        แต่งตั้งเซอร์มักแลน  อุดร        บุญทองมาก    ดำรงตำแหน่ง    ครูใหญ่ แทนเซอร์แทแรส    บุญรักษ์   หมั้นทรัพย์ 
คุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  ดำรงตำแหน่งแทน คุณพ่อปอล  ถาวร  กิจสกุล 

พ.ศ. 2524        เซอร์โซฟีย์    รุจี    ธุถาวร  ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน  อุดรบุญทองมาก  ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด   

พ.ศ. 2526        เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  เป็น    คุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์     คูรัตน์  แต่งตั้ง เซอร์ซูซาน  มารินทร์  พุฒตาลศรี  ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์โซฟีย์   รุจี     ธุถาวร 

พ.ศ. 2530        แต่งตั้งเซอร์แคล์ร  สมนึก   สมเนตร   ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน  เซอร์ซูซาน  มารินทร์   พุฒตาลศรี

พ.ศ. 2533        เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์  คูรัตน์ เป็น คุณพ่อเปโตร ศวง   ศุระศรางค์

พ.ศ. 2534       แต่งตั้ง เซอร์โยเซฟิน   ประนอม   เสนารักษ์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน  เซอร์แคลร์  สมนึก   สมเนตร

พ.ศ. 2535        ขยายห้องเรียนเป็น  31   ห้องเรียน   นักเรียนจำนวน  1,385  คน  ครู   60   คน

พ.ศ. 2537        แต่งตั้งเซอร์ เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช  ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน    เซอร์ โยเซฟิน    ประนอม     เสนารักษ์    เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก    คุณพ่อเปโตร ศวง    ศุระศรางค์ เป็น   คุณพ่อยอแซฟ   สมศักดิ์   ธิราศักดิ์

พ.ศ. 2538        พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์  และการตรวจ วิเคราะห์ข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2539        เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นคอนกรีต   5  ชั้น  และจัดตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียน  นักเรียนได้ทำชื่อเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions ) ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ. 2540        จำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น  1,405   คน  ครูจำนวน  63    คน

พ.ศ. 2541        จำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น  1,804  คน   ครู   75   คน  เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ได้พัฒนาการเรียนการสอน  มีการติดตั้งระบบวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และขยายห้องคอมพิวเตอร์เป็น  2 ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึกเซนต์โยเซฟ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม และสร้างโรงอาหารเพื่อบริการด้านอุปโภคและบริโภคต่อนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

พ.ศ. 2542        เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ     สมศักดิ์     ธิราศักดิ์  เป็น   
คุณพ่อยอแซฟ  วิจิตร   ลิขิตธรรม  แต่งตั้งเซอร์ริต้า  วิชลัดดา     ยิ่งสมสุข  ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์เทเรซา  ทองล้วน   แดงเดช   วงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ  2

พ.ศ. 2543        โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น  2,181  คน  
วงโยธวาทิตของโรงเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ตัวแทนนักเรียน  เด็กหญิงรัญญา     แซ่เฮ้ง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเชียร์กีฬาโอลิมปิก ณ  นครซีดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2544        โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย โรงเรียนได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรับรองว่าโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัด กิจกรรมด้านจริยศึกษาดีเด่น   

พ.ศ. 2545        โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  กรุงเทพมหานคร รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

พ.ศ. 2546     แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี   รัตนาวงศ์ไชยา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทนเซอร์ริต้า วิชลัดดา  ยิ่งสมสุข 
โรงเรียนได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่ ปลอดยาเสพติด 
-           โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดวาดภาพในการประกวดวาดภาพ ระบายสี จากประเทศญี่ปุ่น

-           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ประถมศึกษาปีที่ 5  และมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  ระดับจังหวัด ในการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ของ บริษัท ท๊อป  เทสต์  เซนเตอร์ จำกัด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม รุ่น Standard A  จากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2547        - เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ     วิจิตร  ลิขิตธรรม    เป็น  คุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ สุทศ     ประมวลพร้อม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร อังกฤษ  ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ   จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จำกัด

รางวัลดีเด่น ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจัดโดยบริษัท ซากุระ จำกัด

- บุคลากรครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี ”  ของสำนักงาน เลขาธิการ คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับภาค และระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันวิชาสังคมศึกษา จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา 
-  รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงามเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยงานร่วมใจสืบสานประเพณี  วันลอยกระทง  ณ  วัดกัลยาณมิตร เขตธนุบรี   กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2548   แต่งตั้งเซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม   ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ  แทน เซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา   
-โรงเรียนได้รับโล่ โรงเรียนดีเด่นโครงการฝึกเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก
-ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ”
-กลุ่มธุรกิจโคคา โคลา มอบโล่ โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลังกาย
-ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้สอบได้อันดับ 1   ระดับประเทศ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4   โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชา   ภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จำกัด -ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Thonburi  Inter  Soccer   Tournament 

พ.ศ. 2549 -โรงเรียนได้พัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้สืบค้นข้อมูล
- โรงเรียนได้รับป้ายอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข 
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  1-2  ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ   จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จำกัด 
-รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมฃาย การแข่งขันเทควันโด  จัดโดย  International  Tae Kwan Do Chung Do Kwan  Tournament Thailand

พ.ศ. 2550        -          โรเยนได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน
-          โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จาก กระทรวงสาธารณสุข

-           โรงเรียนได้รับรางวัลโล่ทอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โครงการห้องสมุดดีเด่น ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ - รางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น  จัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
-           โรงเรียนได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และ เมนูชูสุขภาพ  จากกระทรวง สาธารณสุข
-           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จำกัด          
-           รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดคำ ช่วงชั้นที่ 1  ในงานแข่งขันทักษะภาษาไทยจัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพท. กทม. เขต  3 
-           รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอิเลคโทน รุ่นอายุไม่เกิน 11  ปี จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2551  - แต่งตั้งเซอร์เวโรนิกา สุภาพร   ประราศรี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ แทน 
เซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม 
-  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 11  ปี  จัดโดย เขตธนบุรี 
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถ ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัดโดย บริษัท ท๊อป เทสต์  เซ็นเตอร์ จำกัด 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถ ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จัดโดย บริษัท ท๊อป เทสต์  เซ็นเตอร์ จำกัด - รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถ 
ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จัดโดย บริษัท ท๊อป เทสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด 
-โรงเรียนได้พัฒนาพื้นที่โดยจัดสร้างลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักเรียนอนุบาล 
- จัดสร้างศูนย์บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คุณครูนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการและใช้เพื่อการประชุมของคุณครูและนักเรียน

พ.ศ. 2552        - เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ  ประมวล 
พร้อมเป็น  คุณพ่อยอห์น บอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 
- โรงเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ  การประกวดโครงการเยาวชนร่วมใจ 
ลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา 
-  ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 
- โรงเรียนได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศด้านพัฒนาดีเด่น  การประกวด อย. น้อย 
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข
-  ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโลโก้  รางวัล
ความสามารถ ดีเด่น การประกวดเขียนเรียงความ ตามนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี ( D ) 
-          นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ  ระดับภาค และระดับจังหวัด ในการสอบแข่งขันวิชา
ภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัทเซนเตอร์วัน จำกัด 
-          รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล และเป็นตัวแทนระดับเขตธนบุรี 
-          บุคลากรได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนฟุตซอลยอดเยี่ยม 
-          บุคลากรครูได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ของคุรุสภา

 

พ.ศ. 2553        โรงเรียนได้รับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อก้าวสู่การเป็นนิติบุคคล
-โรงเรียนได้ปรับลดจำนวนห้องเรียนเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและอาคารประกอบการ 
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และมัธยมศึกษาปีที่  3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานวันการศึกษาเอกชน 2554 จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงจีน 
งานวันการศึกษาเอกชน 2554 จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทาง วิชาการ  ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์  ประจำปี 2554 รอบระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2554        แต่งตั้งเซอร์วีร์จีนี  เทพิน    เดชานนท์   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  แทน 
เซอร์เวโรนิกา  สุภาพร  ประราศรี  
- โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม   จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และรับรองคุณภาพการศึกษา  ( มหาชน ) 
-  ผู้บริหาร เซอร์วีร์จีนี  เดชานนท์  ได้รับเข็มพร้อมเกียรติบัตร    เชิดชูเกียรติหนึ่ง แสนครูดี   จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา     
-  ครูได้รับเข็ม พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  จำนวน 6  ท่าน
จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
1.นางจริน                      นิยมจ้อย 
2. นางอรวรรณ              ปิ่นเพ็ชร์ 
3.นางวาสนา                  ผิวเกลี้ยง 
4.นางสาวนวลจันทร์     สีดอกบวบ 
5.นางดวงกมล               แสงอุไร 
6. นางกมลกร                คงแก้ว
- เด็กชายภวัทธ  พิพัฒน์ธนวงศ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
-เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจ่มใส ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
-เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
-เด็กชายธัชชัย  ธนาฤดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
-เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจา 
นุเคราะห์ 
-           เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี   พ.ศ. 2555     รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา    ณ   สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
. -         เด็กชายกฤติธี  พุทธรักษ์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี  พ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์ 
-เด็กชายจิรพัทธ์  ปัญญาสุขุม       ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี  พ.ศ. 2555   รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ณ   สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
-เด็กชายทินภัทร  อาภาจตุรวิทย์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี   พ.ศ. 2555      รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์    ระดับประถมศึกษา ณ    สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
-เด็กชายกรธวัช    จักษุดี    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี   พ.ศ. 2555   รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ      สนามสอบโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
-เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจ่มใส      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี  พ.ศ. 2554  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-เด็กชายวิชญะ ภักดิ์แจ่มใส และ เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิต  ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-เด็กชายศุภณัฐ  นกบรรจง  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ. 2555 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท 
-นักเรียนที่สอบ O - NET  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1.  เด็กชายกรธวัช                       จักษุดี 
2.  เด็กชายกฤติธี                        พุทธรักษ์ 
3.  เด็กชายจิรพัฒน์                     อนุกูลกิจพานิช 
4.  เด็กหญิงชุติมน                      ชาวดง 
5.  เด็กหญิงปภาวี                       กุศลศีลป์วุฒิ 
6.  เด็กชายภาคิน                        สายต่อเนื่อง 
7.  เด็กชายภูวนัช                        ทองพฤกษาลัย 
8.  เด็กชายวงศธร                       โชติชีวสุนทร 
9.  เด็กชายวิชญะ                       ภักดิ์แจ่มใส 
10.  เด็กชายสรวิชญ์                   ระดับปัญญาวุฒิ 
11.  เด็กหญิงสุวชานันท์              บวรสิทธิไพศาล

พ.ศ. 2555                    ครูได้รับเข็ม พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 12 ท่าน
จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
1.นางสาวกรกช             กิจบำรุง 
2.นางจันทนา                หวังสมนึก 
3.นายอนันต์                 ใจเอื้อย 
4.นางสุนีย์                    ทรัพย์ศิริ 
5.นางบุญสม                ไพศาลพานิช 
6.นางบุษรา                  ผุดผ่อง 
7.นางสาวนารี               นักปี่ 
8.นางวันดี                    พ่วงจาด 
9.นางธนพรรณ             มงคลสกุลฤทธิ์ 
10.นางสาวจีรนันท์         เทียนประเสริฐ 
11.นายบัญชา                ไตรรส 12.นางสาวเพลินทิพย์     วชิรภูชัย

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น

1.  เด็กชายณัฐภัทร์  คุ้มเมธา รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
2.  เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ์ รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร 
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
3.  เด็กหญิงชนากานต์  ลิ้มเจริญธง  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร 
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
4.  เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะ  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร 
( ภาค ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5.  เด็กหญิงอนัชญา  วุฒิเศลา  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
6.  เด็กชายยศนนท์  สุวรรณะ รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
7.  เด็กชายธนชิต พิริยวิทโยภาส  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
8.  เด็กหญิงสโรชา  นาคสนอง  รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
-        การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
1.  เด็กหญิงกานธ์นิษฐ์    ลักษณวิศิษฎ์     รางวัลเหรียญเงิน            ระดับชั้น ป.1-3
2.  เด็กชายมุฑิราช          ลักษณวิศิษฎ์     รางวัลเหรียญทอง           ระดับชั้น ป.3-4 
-        โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาการคณิตศาสตร์ โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น 
1.   เด็กชายวรพล           ศรีวรเวียง           รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
2.  เด็กชายมุฑิราช          ลักษณวิศิษฎ์     รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
3.  เด็กชายอิชฌน์           อมรเวชยกุล       รางวัลอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ   ( รอบระดับประเทศ )
1.  เด็กชายกรธวัช                       จักษุดี               รางวัลเหรียญทอง 
2.  เด็กชายวิชญะ                       ภักดิ์แจ่มใส        รางวัลเหรียญเงิน 
-การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
1.  เด็กชายมุฑิราช                      ลักษณวิศิษฏ์     รางวัลเหรียญทอง 
-โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ 
1.  เด็กชายมุฑิราช          ลักษณะวิศิษฎ์   รางวัลอันดับที่ 1  ของกรุงเทพมหานคร     

   -        โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา สังคมศึกษา     
โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น
1.  เด็กชายณัษฐภัทร์      คุ้มเมธา   รางวัลอันดับที่ 1  ระดับประเทศ 
2.  เด็กหญิงอนัชญา       วุฒิเศลา รางวัลอันดับที่ 1  ระดับกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) 
-     โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ 
โดย   บริษัทเซนต์เตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น 
1.  เด็กชายมุฑิราช         ลักษณวิศิษฏ์ รางวัลอันดับที่ 1     ระดับจังหวัด
2.  เด็กชายไทเลอร์ เซฟสเตียน โคล    รางวัลอันดับที่ 1   ระดับกรุงเทพมหานคร(ภาค )

-      การประกวดโครงการข้าวนอกนาประจำปี 2555 จากมูลนิธิ
รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูณนนท์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร 
สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมการข้าว 
1.  เด็กหญิงปาริสา         ปราบเสียง         รางวัลชมเชย 
2.  เด็กหญิงสุชาดา         จิตเพียรธรรม      รางวัลชมเชย 
3.  เด็กหญิงภาพตะวัน    สิริวาสโนทัย       รางวัลชมเชย 
-     นักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.  เด็กชายไทเลอร์         เซฟแบสเตียน โคล          ได้คะแนน          100      คะแนน 
2.  เด็กชายพชรเทพ        จิตพินิจกุล                     ได้คะแนน          100      คะแนน 
3.  เด็กหญิงมณีรัตน์       วงศ์เพียรพันธุ์                 ได้คะแนน          100      คะแนน 

-     นักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 95  คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.  เด็กหญิงงามลักษณ์   โกวิทเสถียรชัย                ได้คะแนน          95        คะแนน 
2.  เด็กชายเรืองเกียรติ     ปิยะณรงค์เดช                ได้คะแนน          95        คะแนน 
3.  เด็กชายวรท               ถิรคุณธร                        ได้คะแนน          95        คะแนน 
4.  เด็กชายสิรวิชญ์         สุขวัฒนาวิทย์                 ได้คะแนน          95        คะแนน 
5.  เด็กชายอิชฌน์           อมรเวชยกุล                   ได้คะแนน          95        คะแนน

พ.ศ. 2556   -   โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์    ดีเด่น ในระดับประถม 
ศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่นของมูลนิธิธารน้ำใจ 
-   โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  (ดีเยี่ยม) ในการประกวดโครงงาน อย.น้อย เพื่อแก้ปัญหา 
สุขภาพในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน ประจำปีการศึกษา 2555

- ครูได้รับเข็ม พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 12 ท่าน
จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
1. นางรัตนา                   วิศาลสิงห์ 
2. นายอภิเดช                ผังรักษ์ 
3. นางสาวพรประภา       งามเสกษ์ 
4. นางพรศิริ                   คุณประภา         
5. นายวิศิษย์                  ปัญญาฤทธิ์ 
6. นางอนงค์ภัทร์            ทรัพย์มีชัย 
7. นางสาวพุทธชาด        สุดคนึง 
8. นางปานทิพย์             ใจเอื้อย
9. นางมณีรัตน์               ชัยรัตนะ 
10.นางสมลักษณ์           บุญเพชร 
11.นางสาวทรงศรี          ศรีฟ้า 
12.นางสาวบรรจง           หลาวเงิน

- เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ธัญวณิชกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รองชนะเลิศ อันดับ 1

  โครงการเพชรยอดมงกุฎอาเซียน  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                         - เด็กหญิงสุชาดา  จิตเพียรธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เหรียญทองในการ

   แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

       - เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิตติชฎาพงษ์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เหรียญทองในการ

         แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                         - เด็กหญิงชญาภา  เปรื่องวิทยานนท์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เหรียญเงินใน

                           การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์  จัดโดย   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

  การศึกษาเอกชน

-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O- NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

1.เด็กหญิงปาริสา            ปราบเสียง

2.เด็กหญิงชนากานต์      ลิ้มธงเจริญ

3.เด็กชายศุภฤกษ์           นวกิจศุภกร

-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ  O- NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 95 คะแนน

1.เด็กชายนราธิป            กิตติสุบรรณ

2.เด็กชายธนวรรธ์น         เกษมบุญชัย

3.เด็กชายธนัทชัย            สกุลโรจน์วงศ์

4.เด็กชายกลวัชร พะเนียงเวทย์

5.เด็กชายณพวัฒน์         เอี๊ยวเจริญ

6.เด็กชายธนดล             จันทรสวาท

7.เด็กชายธนกร              เพรามธุรส

8.เด็กชายศุภณัฐ            ม่วงสังข์

9. เด็กชายธฤต               ทัศนะนาคะจิตต์

10. เด็กหญิงณัฎฐชญา   สกุลกิตติมศักดิ์ -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O- NET วิชาภาษาอังกฤษ  ได้ 97 คะแนน

1.เด็กชายธนกร              เพรามธุรส

      -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O- NET วิชาสุขศึกษา  ได้ 96 คะแนน

        1.เด็กชายธิติวุฒิ             เอกมโนรัตน์

        2.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์      ธัญวณิชกุล

      - รุ่นอายุ 15 ปี แข่งขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ

        คัดเลือกได้เป็นตัวแทน สาขาบิ๊กซีอิสรภาพ
- รุ่นอายุ 13 ปี แข่งขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ คัดเลือกได้เป็นตัวแทน สาขาจรัญ 13
- รุ่นอายุ 14 ปี แข่งขันฟุตบอล "KFC SEVEN SHOOT 2013" ชนะเลิศรอบ คัดเลือกได้เป็นตัวแทนสาขาอิสรภาพเดอะมอลท่าพระ 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุรี" รุ่นอายุ 12 ปี
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลเขตธนบุรี" รุ่นอายุ 15 ปี 
- ชนะเลิศการแข่งขัน "International Cup" ประเทศฮ่องกง รุ่นอายุ 13 ปี
- ชนะเลิศการแข่งขัน "International Cup" ประเทศฮ่องกง รุ่นอายุ 15 ปี 
- ชนะเลิศฟุตบอล "อ้อมน้อยมินิคัพ" รุ่นอายุ 14 ปี
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลวิทยาลัยเทคโนฯบรัหารธุรกิจ" รุ่นอายุ 15 ปี 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลวันเด็กพฤกษา3" รุ่นอายุ 13 ปี 
- ชนะเลิศ "ฟุตซอลต้านยาพฤกษา3" รุ่น 13 ปี 
- ชนะเลิศฟุตบอล"perskindol summer youth 2013" รุ่นอายุ 13 ปี 
- ชนะเลิศ “ฟุตซอลกรมพลศึกษา” รุ่นอายุ 14 ปี 
- โรงเรียน ได้รื้ออาคารเรียนไม้หลังเก่า เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนอาหารและ หอประชุมใหม่ 
- โรงเรียนปรับปรุง สนามเด็กเล่น ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลใหม่ทั้งหมด

พ.ศ. 2557    -โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2556

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเหรียญทองแดงจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อ 29 ส.ค.57
-โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี พื้นบ้านประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ์ ป.6 ได้รับเหรียญทองคณิตศาสตร์ สพฐ.เหรียญเงิน คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จาก Center One  ชนะเลิศเกม 24 จากโรงเรียนวัดอินทราราม
-เด็กหญิงเพชรราภรณ์  ฟาง  ป.3 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาไทย 
ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับภาค) CenterOne 
-เด็กหญิงโชติกา  แอนโก ป.4 ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านออกเสียงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 
-เด็กชายภูมิเดชา  สุวรรณรัตน์ ป.5 ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันตอบปัญหาจาก
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จากโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
-เด็กหญิงริญญ์รภัส  ฉัตรมงคลชัย ป.6 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชา
ภาษาไทยได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร(ระดับภาค) บ.เซ็น
เตอร์วันเอ็ดดูเคชั้นชนะเลิศการแข่งขันสะกดคำ จากโรงเรียนวัดอินทราราม
-เด็กชายปริญญา  เลิศเด่นธรรม ม.2 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชา
ภาษาไทยได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั้น
-เด็กชายธนกฤต  บุญญาวรกุล ป.3 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพ จาก Center one
-เด็กชายอัครวินท์  กิจสมัคร ม.2 การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาวิทยาศาตร์
ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั้น
-เด็กหญิงอัจฉริยา  หล่อกุลแสง ป.6การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคม 
ศึกษาได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของจังหวัด บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั้น
-เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ์ ป.6เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โรงเรียนสตรีวิทยา 
-เด็กหญิงอนัชญา  วุฒิเศลา ป.5การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคมศึกษา 
ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของจังหวัด บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั้น
-เด็กหญิงญาณิศา  เงาสมสกุล ม.2การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาสังคม 
ศึกษาได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของภาค บ.เซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั้น
-เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์ศรีแก้ว เด็กหญิงณีรนุช  ธนาฤดี เด็กหญิงปวริศา  ฉายวิลัยกรณ์ 
เด็กชายธนะพนธ์  วงค์ษา ชั้นป.4 ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน friendship Cup ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน

พ.ศ. 2558        - โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2558-2560
- เด็กหญิงณีรนุช สวนมาลา นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลพระกินรี บุคคลแบบอย่าง
"คนดี คิดสี สังคมดีตามรอยพระยุคลบาท"  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 จากสมัชชานักจัด
รายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- เด็กหญิงสุภารา จรัวแสงกุลกิจ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เป็นเยาชนที่นำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ด้านกีฬาประจำปี 2559  และนักกีฬายอดเยี่ยม จากคณะกรรมการจัดงาน   
วันเด็ก ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสมาคมเทควันโด
แห่งประเทศไทย
- เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการแข่งขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion 2015
- เด็กชายชัชวาล  ปานแก้ว  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการแข่งขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion 2015

     

พ.ศ.2559    -  รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร      
1.  เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์  ลักษณวิศิษฏ์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเหรียญทอง       

2.  เด็กชายสุภชัย     พัฒนธีระเดช     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเหรียญทอง

- โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว                                      

1.   เด็กชายภัทรธนัชพงศ์  โอวานนท์ชัย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้คะแนน PRE- GIFTED & EP 59

ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ได้อันดับที่1ของเขต                               

2.   เด็กชายณัษฐภัทร์     คุ้มเมธา     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ได้อันดับที่ 1 ของเขต

ได้คะแนน PRE- GIFTED & EP 59 ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1   ของเขต     

3.   เด็กชายณัษฐภัทร์   คุ้มเมธา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ได้คะแนน PRE-GIFTED & EP 59

ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของเขต            

4.   เด็กชายณัษฐภัทร์     คุ้มเมธา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ได้คะแนน PRE-GIFTED & EP 59

ในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของเขต

     

พ.ศ. 2560 แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ แทน เซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร พิเศษศักดิ์ สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารอังแซล์ม ห้องเรียน ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในทุก ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

พ.ศ. 2561แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ แทน เซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร พิเศษศักดิ์ สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารอังแซล์ม ห้องเรียน ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในทุก ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

     

พ.ศ. 2562 เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ “ อาคารพระเมตตา ” เพื่อการเรียนการสอนของ นักเรียนระดับปฐมวัย และเปิดใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ปรับพื้นสนามโรงยิม เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และเพื่อ ความปลอดภัยในการวิงเล่นของนักเรียนในช่วงเวลาพัก

 

*************************************************************************

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
144/1 ถนนเทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร10600
โทร.0-2466-6991 โทรสาร 0-2465-7009