สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา2560

ระดับชั้น

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1
2
31
24
55
อนุบาล 2
2
44
28
72
อนุบาล 3
2
46
24
70
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
97
52
149
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
96
51
147
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
106
64
170
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
97
54
151
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
107
43
150
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
70
46
116
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
33
25
58
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
58
19
77
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
32
25
57
รวม
36
817
455
1272

Update : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสารสนเทศ ได้มาจากระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School