สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา2560

ระดับชั้น

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1
2
0
อนุบาล 2
2
0
อนุบาล 3
2
0
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
0
รวม
36
0

Update : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสารสนเทศ ได้มาจากระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School