สถิติจำนวนบุคลากรทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทบุคลากร
ชาย
หญิง
รวม
2 1 3
12 54 66
1 7 8
0 6 6
รวมทั้งหมด
15 68 83
Update : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสารสนเทศ ได้มาจากระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School