สถิติจำนวนบุคลากรทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทบุคลากร
ชาย
หญิง
รวม
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
รวมทั้งหมด
15 68 0
Update : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสารสนเทศ ได้มาจากระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School