รายการ

ภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

Main Manu

1

วันสิ่งแวดล้อม

2

ประชุมผู้ปกครอง

3

รับรางวัลวิชาการและกีฬา

4

สมโภชนักบุญเปโตและเปาโล

5

พิธีไหว้ครู ซ.ศ.

6

สถาปนากองลูกเสือ ซ.ศ.

7

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต

8

แห่เทียนเข้าพรรษา

9

เทิดทูลพระเกียรติ รัชกาลที่10

10

วันแม่ ซ.ศ.

11

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

12

ค่ายลูกเสือประถมศึกษาปีที่1

13

ค่ายลูกเสือประถมศึกษาปีที่2

14

ค่ายลูกเสือประถมศึกษาปีที่3