วัน-เดือน-ปี

ภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

Main Manu

16-07-2563

กิจกรรมไหว้ครู

24-07-2563

น้อมเกล้าฯเทิดไท้องค์ราชารัชกาลที่10

24-07-2563

ตรวจสุขภาพนักเรียน

14-08-2563

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

11-09-2563

ฉลองศาสนนาม ซ.ศ.

13-09-2563

ฉลองวัดซางตาครู้สศึกษา

20-10-2563

บูรณาการเรียนรู้Storyline Approach

31-10-2563

ูกิจกรรมส่งวัฒนธรรมวันลอยกระทง