โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
บุคลากรประเภท นักบวช ปีการศึกษา 2560
จำนวนทั้งหมด 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน


00151
คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์

00154
เซอร์ มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา

10100
คุณพ่อ เอกชัย โสรัจจกิจ
 

Update : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสารสนเทศ ได้มาจากระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School