แสดงข้อมูลนักเรียนตามระดับชั้น
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ครูประจำชั้น
รวม 0
นักเรียน อ.1 นักเรียน อ.2 นักเรียน อ.3 นักเรียน ป.1 นักเรียน ป.2 นักเรียน ป.3
นักเรียน ป.4 นักเรียน ป.5 นักเรียน ป.6 นักเรียน ม.1 นักเรียน ม.2 นักเรียน ม.3


Update : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสารสนเทศ ได้มาจากระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School